לוגו משרד עו"ד רונן גמליאל

תרגום נוטריוני - נוטריון ועו"ד רונן גמליאל

משרדנו מעניק שירותים של תרגומים נוטריוניים מגוונים. משרדנו עובד בקשר רציף עם מספר מתרגמים מקצועיים לשפה האנגלית, ומעניק ללקוחותנו אישורים נוטריוניים לתרגומים ו/או אישור נוטריוני על הצהרת המתרגם לפיה הוא בקי בשפת המסמך ובשפת התרגום, וכי התרגום שביצע נאמן למקור. 

למשרדנו מאגר גדול של טפסים רשמיים של מדינת ישראל ו/או גורמים רשמיים אחרים המתורגמים לשפות אחרות, ומשכך, לקוחותינו חוסכים את העלויות שיש לשלם למתרגם חיצוני בגין ביצוע התרגום. 

עו"ד ונוטריון רונן גמליאל מוסמך לאשר נכונות תרגום של מסמך. אישור נכונות התרגום מיועד לשמש כראיה בבית משפט או בפני רשויות אחרות, בארץ או בחו"ל. 

קיימים שני סוגים של אישורים לתרגום: אישור נכונות תרגום נוטריוני ואישור נוטריוני של הצהרת מתרגם. 

באישור נכונות תרגום נוטריוני מאשר הנוטריון כי התרגום נאמן למקור. אולם, במקרים בהם הנוטריון אינו דובר את השפה המבוקשת לא יוכל לאשר את נכונות התרגום, ולכן ניתן לקבל במשרדנו אישור נוטריוני של הצהרת מתרגם. 

מדובר באישור של הצהרת המתרגם, לפיה הוא מצהיר על כך שהינו בקיא בשפה בה נערך המסמך המקורי ובשפה בה נערך תרגום המסמך, וכי הוא מאשר כי התרגום שנערך על ידו הינו תרגום נאמן למקור. 

על הלקוח לבדוק האם הגורם המבקש את תרגומו הנוטריוני של המסמך ו/או הגורם אליו עליו להגיש את התרגום הנוטריוני של המסמך יסתפק בקבלת אישור נוטריוני של הצהרת המתרגם וזאת במקום תרגום נוטריוני של המסמך. 

עלות התרגום הנוטריוני 

שכר הטרחה שיש לשלם לנוטריון בכלל, לרבות, בגין ביצוע תרגום נוטריוני בפרט, הינו אחיד וקבוע לכל הנוטריונים בארץ. שכר הטרחה נקבע בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978, ומדי שנה מעודכן שכר הטרחה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

נוטריונים מנועים מלגבות שכר טרחה הגבוה או הנמוך מזה הנקבע בתקנות האמורות. נוטריון אשר אינו גובה שכר טרחתו בדיוק כקבוע בתקנות עובר עבירה משמעתית על פי חוק, כפי שקבוע בסעיף 34 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976: 

"נוטריון אשם בעבירת משמעת אם – (5) גבה או דרש בעד שירותיו שכר שהוא למעלה מן הקבוע מכוחו של חוק זה, או גבה או דרש, ללא טעם מספיק, שכר שהוא למטה מן הקבוע מכוחו של חוק זה;" 

מכאן, שאין נוטריון רשאי לשנות משכר הטרחה שנקבע בתקנות. הוא גם אינו רשאי ליתן הנחות מכל סוג או מין שהם.

עוד יודגש, כי עלות עבודת מתרגם מקצועי אינה כלולה בסכומים אותם גובה הנוטריון. משרדנו עובד באופן קבוע ורציף עם מתרגמים מקצועיים לשפות שונות. קשר רציף וקבוע זה מוזיל את עלויות המתרגם עבור לקוחותינו. יתירה מכך, למשרדנו מאגר גדול של טפסים רשמיים של מדינת ישראל ו/או גורמים רשמיים אחרים המתורגמים לשפות אחרות, ומשכך, לקוחותינו חוסכים את העלויות שיש לשלם למתרגם חיצוני בגין ביצוע התרגום.

תקנה 3 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978, קובעת את שיעור שכר טרחת הנוטריון עבור התרגום הנוטריוני כדלהלן:

"3. (א) אישור נכונות של תרגום –

  • (1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום – 224;
  • (2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 178;
  • (3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 86;

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –70;"

לסכומים האמורים יש להוסיף מס ערך מוסף כחוק.

הסכומים האמורים משתנים מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. הסכומים הנקובים לעיל נכונים לתקופה שבין 1.1.2023 ועד 31.12.2023. 

ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום- מזומן, צ'ק, כרטיס אשראי וביט.