יפוי כח מתמשך

"ייפוי כוח מתמשך" הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת האלצהיימר, מוגבלות נפשית וכיו"ב.

מטרת ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה הכוח או מיופי הכוח), למועד בו הוא לא יכול לקבל החלטות בעצמו.

ייפוי כוח מתמשך יכול שיעסוק בעניינים אישיים ו/או רפואיים ו/או בענייני רכוש – בכולם או בחלקם.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

יפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים מתייחס לענייניו הרפואיים של האדם.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע באופן כללי כי אדם מסויים יהא מיופה כוחו בכל ענין, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות. מאידך, יכול האדם שעורך את ייפוי הכוח לקבוע הוראות שונות ומפורטות בכל ענין ובכל סוגיה עתידית, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות" מפורטות (לדוגמא, מינוי אדם אחד לטיפול בדירה שבבעלותו, ואדם אחר לטיפול בחשבון הבנק שלו, או, קביעת הגבלה כי האדם שמונה לטפל בדירה יהא רשאי להשכירה בלבד ולא למוכרה אלא אם כספי המכירה נדרשים לטיפול באדם שעורך את יפוי הכוח, ושאר מקורות המימון שלו אזלו).

האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לכלול הנחיות מקדימות גם למועד בו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף, כמו, למשל, במועד בו תינתן חוות דעת מטעם פסיכוגריאטר כי הוא אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות בעצמו, או, לחילופין, במועד בו הוא יאובחן כחולה במחלה כלשהי (שתוגדר על ידו) גם אם מחלה זו לא תפסול את כשירותו לבצע לפעולות משפטיות, או, לחילופין, במועד בו הוא לא יוכל לצאת מביתו לבדו אלא רק בסיוע של מלווה, וכיו"ב.

גם לענין פקיעת יפוי הכוח, רשאי עורכו לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין זה, וזאת למועד שלאחר כניסתו לתוקף. רצוי לזכור, כי בכל מועד, שלפני כניסת יפוי הכוח לתוקף, יכול ורשאי האדם שערך את יפוי הכוח לבטל או לשנות את יפוי הכוח שהופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי עבורו.

היתרונות בעריכת "יפוי כוח מתמשך" הינם:

ראשית, הדבר נותן בידי עורך יפוי הכוח את הזכות לקבוע מי יהיו אלה שיפעלו בשמו ועבורו (בתחום הרכושי, בתחום האישי ובתחום הרפואי), ולא להשאיר את הקביעה לבתי המשפט, שכן, במצב בו אדם לא עורך יפוי כוח מתמשך – וחס וחלילה, הוא הופך לבלתי כשיר משפטית – הדרך היחידה לפעול בשמו היא באמצעות מינוי אפוטרופוס לאותו אדם. מינוי אפוטרופוס במצב שכזה היא אך ורק על ידי בית המשפט לענייני משפחה, באמצעות בקשה שתוגש לו על ידי מי מבני משפחתו, או, מכריו, או, גורמי הרווחה, או, בית החולים בו הוא מאושפז וכיו"ב. כך, למשל, רבים הם המקרים שבני המשפחה רבים ביניהם, בפני בית המשפט, מי מהם ראוי לשמש כאפוטרופוס. סאגה משפילה ומבזה זו נחסכת במקרים בהם נערך יפוי כוח מתמשך מבעוד מועד.

שנית, הדבר נותן בידי עורך יפוי הכוח את הזכות לקבוע מהן הסמכויות ומהן המגבלות בהן יפעלו מיופי כוחו. מתי יפקע מינויים של כל מיופי הכוח או חלקם. מי יהיה מיופה כוח חליף למיופה הכוח שנקבע, במקרה בו מיופה כוח ילך לעולמו, או, מכל סיבה אחרת לא יוכל להתמנות לתפקיד או להמשיך בתפקיד לאחר שכבר החל בו.

שלישית, עריכת יפוי כוח מתמשך מקלה מאד על תפקודם של מיופי הכוח, וחוסכת מהם הליכים ביורוקרטיים רבים ומייגעים, להם הם יידרשו ככל ועליהם לפעול בהליך אפוטרופסות, ונבאר להלן. כאשר לא נערך לפלוני יפוי כוח מתמשך, והוא נזקק למישהו שיטפל בענייניו הרפואיים והרכושיים מחמת העובדה כי איננו כשיר לטפל בהם בעצמו, ייאלצו מכריו או בני משפחתו, לרוץ לבית המשפט בבקשה דחופה למינוי אפוטרופוס, לשכור שירותי עו"ד, לשלם אגרת בית משפט, ולהתייגע בהליכים המשפטיים וביורוקרטיה המשפטית הכרוכה במינויים כאפוטרופסים, ובהמשך תפקודם כאפוטרופסים לאחר מינויים. בעוד שמכריו או בני משפחתו של אדם שערך יפוי כוח מתמשך, המבקשים להתחיל לטפל בענייניו עם אובדן כושרו המשפטי לטפל בענייניו, נזקקים להודעה קצרה למשרדי האפוטרופוס הכללי בצירוף מסמך רפואי המעיד על אי כושרו, והם מקבלים אישור לכניסתו לתוקף של יפוי הכוח המתמשך שנערך עבורם, ויכולים להתחיל ולפעול בשמו מכוח יפוי הכוח המתמשך שבידם, וכל זאת ללא כל צורך בפניה לבית המשפט.

זאת ועוד, אפוטרופסים שמונו על ידי בית משפט מצווים להגיש דוחות תקופתיים למשרדי האפוטרופוס הכללי ולפרט את כל פעולותיהם והוצאותיהם עבור החסוי בצירוף אסמכתאות, קבלות ודוחות בנק. גזירה זו אינה חלה על מיופי כוח המתמנים מכוח יפוי כוח מתמשך.

  • משרדנו הינו בעל ניסיון בהכנת יפוי כוח מתמשכים, מורכבים ושאינם מורכבים, וישמח להעמיד לרשותכם את ניסיונו בעריכת יפוי כוח מתמשך.
  • הנכם מוזמנים להתקשר למשרדנו לשיחת ייעוץ טלפונית חינם על מנת להבין את הצורך בהכנת יפוי כוח מתמשך – ויפה שעה אחת קודם.